Gửi bài mới

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài báo mới.

Các yêu cầu của một bài báo

Là một phần của quá trình gửi bài, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp và các bài nộp có thể bị trả lại nếu không tuân thủ các nguyên tắc này.
  • Bài báo phải đáp ứng các yêu cầu về định dạng của tạp chí
  • Các tác giả của bài báo này không có bất kỳ xung đột lợi ích nào.
  • Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu đã được ghi trong bài báo.

Quyền riêng tư

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.